Průběžné vzdělávání strážníků MP - Modul 1 a Modul 2

 

PROGRAMY VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBECNÍ POLICII V ROCE 2021

                                                  NABÍDKA

AMOS – Jihočeské vzdělávací společnosti, s.r.o., České Budějovice


 1. 1.Povinné vzdělávání ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb.

o obecní policii

 

 1. 2.Průběžné vzdělávání (nepovinné) strážníků obecní a městské policie (dále i jen „PRV“)

 

 1. 1.Program povinného vzdělávání ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii
  1. a)Základní kurz pro čekatele obecní policie (§ 4d )
  2. b)Přípravný prolongační kurz pro strážníky obecní policie (§ 4e, odst.1)
  3. c)Výcvik k používání služební zbraně a donucovacích prostředků (§ 4 d, odst. 3)
  4. d)Stabilizační kurz pro strážníky s osvědčením na dobu neurčitou (§ 4e, odst. 2,3)

K bodům a), b), c)

 • nedochází k žádným změnám proti současnému způsobu a organizaci vzdělávání čekatelů a strážníků prováděných AMOS – Jihočeskou vzdělávací společností, s.r.o. České Budějovice

     K bodu d)

 • AMOS – Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o., bude zajišťovat tento povinný prolongační kurz pouze formou v jednotýdenním celku, tj. pěti dnů (40 vyučovacích hodin) před koncem pětiletého období.

üTito strážníci se zúčastní před koncem pětiletého období přípravného prolongačního kurzu společně se strážníky, kteří budou muset vykonat zkoušku na MV.

üVzdělávací zařízení AMOS pak vydá těmto strážníkům potvrzení o vykonání školení a výcviku ve střelbě výcviku v používání donucovacích prostředků.

 • AMOS – Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o., nebude však provádět tento kurz formou každoročních jednodenních kurzů v průběhu pětiletého období, jako nabízejí jiné vzdělávací společnosti, jelikož nelze z dlouhodobého časového hlediska garantovat smluvní zajištění takovéto dohody

üV tomto případě by šlo pouze využít situaci, kdy se strážník zúčastní tzv. nepovinného jednodenního průběžného školení, a to každý rok u vzdělávací společnosti AMOS po dobu pěti let. (viz níže).

         K bodům a), b)

 • termíny základních kurzů pro čekatele a prolongačních kurzů pro strážníky obecní a městské policie na rok 2021 jsou přiloženy v příloze.
 • v případě potřeby, dle vývoje epidemické situace, bude možné vést tento program povinného vzdělávání i distanční formou videokonferencí.

 

 1. 2.Program průběžného vzdělávání (nepovinného) strážníků obecní a městské policie

 

 1. A)Důvody průběžného vzdělávání
 • Ten, kdo ze zákona obecní policii řídí, by měl dbát o řádný odborný rozvoj a edukaci strážníků v souladu s ustanoveními zákoníku práce a to zejména o prohlubování jejich profesní kvalifikace a průběžného odborného vzdělávání.
 • Analogicky však k profesnímu vzdělávaní příslušníků bezpečnostních sborů, zejména pak k policistům Policie ČR, by měl zajistit:

üvytváření podmínek pro řádný a pokud možno bezpečný výkon pracovních povinností strážníka a vedoucích pracovníků obecní a městské policie (určeného strážníka)

üinformování o novelizovaných zákonech a dalších právních normách a právních předpisech potřebných k výkonu práce strážníka

üpodmínky pro jejich soustavné vzdělávání a zdokonalování odborné způsobilosti, pro získávání a zdokonalování znalostí, dovedností a návyků potřebných pro výkon práce formou odborných školení a seminářů, a také pro získávání a udržování fyzické a psychické kondice strážníků.

üPrůběžného vzdělávání by se měl každý strážník zúčastnit ideálně v rozsahu 16 vyučovacích/výcvikových hodin ročně, minimálně však 8 vyučovacích a výcvikových hodin v jednom dnu v průběhu kalendářního roku.

         B) Cíl průběžného vzdělávání:

 • Seznámit strážníky s případnými změnami, novelami právních předpisům, výkladů, stanovisek a to zejména u nosných právních odvětví z oblasti trestního, správního a přestupkového práva, dopravy, zbraní, toxikomanie, deliktních jednání proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, dále patologickým jevům ve společnosti, jako je prostituce, žebrání, extremismus apod.
 • Připravovat strážníky obecní policie v období mezi prolongačními kurzy, tj. každoročně v průběhu 5 let, na situace, se kterými se při své práci v terénu setkává tak, aby byl schopen na místě alespoň rámcově posoudit, o jaký typ protiprávního jednání se jedná a byl schopen na
 • základě tohoto svého základního vyhodnocení stanovit svůj další právní i taktický postup a to jak na úseku přestupků či trestných činů, vždy za správného použití a využití nejzákladnějších poznatků z kriminalistické taktiky, techniky a metodiky a situaci řešit a následně kvalifikovaně
 • dokumentovat.
 • Kvalifikovaně profesně proškolený strážník by pak mohl svojí činností na místě události, zejména pak po linii právní, kriminalistické i taktické, ve velké míře přispět k i patologických projevů společnosti.
 • V oblasti prevence a vztahu k veřejnosti by pak strážník mohl občanům poskytovat kvalifikované odborné rady, ale i od těchto občanů získávat odborně erudovanými dotazy poznatky, které mohou rovněž vést k objasnění kriminálních deliktů, přestupků a řešení mimořádných událostí apod.

 

      C) Organizace průběžného vzdělávání (PRV)

 • PRV strážníků je rozděleno do dvou druhů vzdělávacích modulů.
  • Modul 1 - pro „řadové“ strážníky obecní a městské policie
  • Modul 2 - pro určené strážníky obecní a městské policie (vedoucí zaměstnance)
  • PRV je rozděleno na část teoretickou (6 vyučovacích hodin) a výcvikovou/praktickou (2 výcvikové hodiny)
  • pro výuku a výcvik budou u
  • Při provádění výcviku budou účastníci PRV rozděleni do dvou skupin.
   • jedna skupina účastníků bude provádět výcvik v používání donucovacích prostředků v rozsahu jedné výcvikové hodiny (60 minut)
   • a
   • druhá skupina účastníků bude provádět střelecký výcvik v rozsahu jedné výcvikové hodiny (60 minut)na střelnici 
   • po hodině se pak skupiny vymění.
   • Kvalita prováděné výuky a výcviku spočívá v maximálním počtu 16 osob a kvalifikovaných lektorů a instruktorů služební přípravy.
 • Výstroj a výzbroj pro oba moduly PRV:
  • sportovní oděv a obuv,
  • poznámkový sešit, psací potřeby,
  • pouta,
  • slzotvorný prostředek,
  • služební pistole, 2 zásobníky, pouzdro na pistoli, pouzdro na druhý zásobník
  •  

Cena PRV MODUL 1 a MODUL 2 pro rok 2021: 1.790,- Kč/osoba

 • Pro účastníky PRV ze vzdálenějších míst České republiky je možné na základě požadavku zajistit ubytování účastníků PRV v hotelu či penzionu ve středu města České Budějovice za cenu      600,- Kč/osoba/noc.
 • V ceně PRV je zahrnuto občerstvení pro účastníky PRV, pronájem střelnice, náboje, terčový materiál, zapůjčení tlumičů hluku, střeleckých brýlí apod.

D) Charakteristika jednotlivých vzdělávacích modulů a jejich obsah

 

Modul 1 - Strážníci obecní a městské polici

Výuka – celkem 8 vyučovacích hodin 

          Obsah teoretické části:

 1. Seznámení s aktuálními změnami zákonů dotýkajících se činnosti strážníka OP
 2. Seznámení s aktuálními stanovisky, metodikou veřejné správy, judikaturou soudů apod., dotýkajících se činnosti strážníka
 3. Upozornění na zjištěná nejzávažnější pochybení strážníků OP v praktické činnosti a to jak z pohledu práva, tak i taktického postupu.
 4. U nosných právních předpisů pro činnost OP připomenout nedůležitější povinnosti a oprávnění tak, aby se strážník OP při jejich neprofesním plnění nestal sám subjektem trestního postihu.
 5. Upozornění na zjištěné nedostatky strážníků OP při komunikaci s občany, při zajištění místa činu či místa přestupku apod.
 6. Případně na základě dohody nebo požadavků z OP řešit i jiné právní oblasti, nebo patologické jevy ve společnosti apod.

       Obsah praktické části:

 • Praktická část, tj. výcvik strážníků ve střelbě a používání donucovacích prostředků, bude probíhat na střelnici a jeho průběh bude zajišťován instruktory tělesné a střelecké přípravy.

        

Modul 2 - Určení strážníci obecní a městské policie

        Výuka – celkem 8 vyučovacích hodin

          Obsah teoretické části:

 1. Obdobně jako u strážníků OP, kdy body a), b) budou obsahem i rozsahem stejné. Body c), d), e), f) budou zúženy jen na základní informace a budou nahrazeny
 2. Činnosti určeného strážníka, když je pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie zastupitelstvem.
 3. Činnosti, povinnosti, oprávnění a hlásné povinnosti určeného strážníka ve vztahu k orgánům veřejné moci, zastupitelstvu, radě a obecnímu úřadu obce.
 4. Rozbor některých praktických činností určeného strážníka při řízení oddělení obecní a městské policie např.
 • Příprava rozpočtu a čerpání finančních prostředků
 • Zpracování zprávy o činnosti za uplynulý rok
 • Interní předpisy pro činnost určeného strážníka OP
 • Technické prostředky používané OP
 • Média a sociální sítě
 • Oznamování (předávání) věci na úřad
 • Další činnosti podle aktuální potřeby

     Obsah praktické části:

 • Praktická část, tj. výcvik ve střelbě a používání donucovacích prostředků určených strážníků, bude probíhat na střelnici, a jeho průběh bude zajišťován instruktory tělesné a střelecké přípravy.

   

 

Partneři

aivd small

© 2013 AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o., programming & template by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner, TEXTYKOREKCE.cz